SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IZOP-K, D. O. O.

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja IZOP-K, d. o. o. (v nadaljevanju: »pogoji«) so sestavni del ponudbe, ki jo izda prodajalec, zavezujejo kupca od dneva sprejema ponudbe in veljajo za vse izdelke, ki jih ponuja prodajalec.

Kupec s sprejetjem ponudbe potrjuje, da je seznanjen s temi pogoji in da jih v celoti sprejema ter tako zavezujejo kupca in prodajalca.

Za namene teh pogojev izraz »stranki« skupaj pomeni prodajalca in kupca.

INDIVIDUALNI POGOJI

 • Prodajalec: : IZOP-K, d. o. o., Hrašče 23, 5272 Podnanos, Slovenija
  Matična št.: 6195393000
  DDV: SI 72984228
 • Izdelek:izdelek, ki ga ponuja prodajalec, kot je opredeljeno v ponudbi.
 • Kupec: vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki sklene poslovno razmerje s prodajalcem na podlagi veljavno sprejete ponudbe.
 • Ponudba: pomeni ponudbo, ki jo izda prodajalec in ki je sestavljena na podlagi danih informacij ali želja kupca glede izdelka in na primer vsebuje podrobnosti o izdelku in njegove specifikacije, količino, ceno itn. Velja 15 dni od dneva izdaje, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse spremembe oziroma dopolnitve ponudbe so med strankama veljavne, le če jih stranki sporazumno spremenita, pri čemer se kupec zaveda, da lahko morebitna sprememba povzroči dodatne stroške ali zvišanje stroškov, in se strinja z njihovim plačilom.
 • Poslovni odnos: med strankama nastane poslovni odnos oziroma se šteje, da jepogodba sklenjena s sprejetjem ponudbe na strani kupca, če je ponudbo sprejel med njeno veljavnostjo.
 • E-poslovanje: : prodajalec s kupcem posluje elektronsko, kar pomeni, da se vsa naročila, ponudbe, komunikacija med strankami, vsi računi in drugi dokumenti izdajajo, dogovarjajo in sklepajo po elektronskih komunikacijskih kanalih (e-pošta). Datum prejema za vse elektronske transakcije med strankama je datum, ko je e-pošta poslana na e-pošto druge stranke.
 • Kontaktna oseba prodajalca: oseba, ki je v ponudbi navedena kot odgovorna oseba za pripravo izdelka.

SKLENITEV POSLOVNEGA RAZMERJA IN TRAJANJE

Poslovno razmerje med prodajalcem in kupcem se šteje za sklenjeno, ko kupec sprejme ponudbo. Če ponudba ni sprejeta v roku, določenem za njeno veljavnost, se šteje, da je potekla.

Poslovno razmerje velja, dokler stranki ne izpolnita svojih obveznosti skladno z veljavno ponudbo.

KAKOVOST IZDELKA

Kakovost izdelka mora biti skladna s specifikacijami, predpisi EU in z najvišjimi industrijskimi standardi.

ZAHTEVANE LICENCE

Med potrditvijo ponudbe na strani kupca sta stranki dolžni pridobiti vsa potrebna dovoljenja ter dovoljenja, ki omogočajo opravljanje carinskih in drugih formalnosti v povezavi z uvozom in izvozom izdelka, kot so uvozno in izvozno dovoljenje, splošno dovoljenje in vsa druga dovoljenja, ki jih zahteva veljavno pravo.

CENE IN DOSTAVA

Zavezujoče cene za izdelke so tiste, ki so navedene v ponudbi, in se štejejo za pripravljeno blago »EX-WORKS« (EXW), Hrašče 23, 5272 Podnanos, Slovenija, po Incoterms 2020 (Mednarodni trgovinski pogoji), razen če se stranke dogovorijo drugače. Stranki soglašata, da je organizacija prevoza artikla na strani prodajalca, kupec pa prevzame stroške, ki izhajajo iz procesa organizacije.

Cene, navedene v ponudbi, veljajo le za dogovorjeno količino izdelkov. Dogovorjene cene temeljijo na stroških na dan ponudbe. Ob spremembah surovin na borzi materialov, davkov ali drugih cenovno pomembnih stroškov za več kot 2 % (dva odstotka) si prodajalec pridržuje pravico do spremembe cen.

Kupec mora zagotoviti skladiščenje in ravnanje z izdelki skladno s specifikacijami. Če kupec ne zagotovi zahtev iz specifikacij, prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne poškodbe ali okvare izdelka, ki so nastale zaradi neustreznega skladiščenja in ravnanja.

PLAČILNI POGOJI IN ZAMUDA PRI PLAČILU

Valutno tveganje

Stranki se dogovorita o menjalnem tečaju Evropske centralne banke (ECB) na dan denarnega toka na kupčevem računu.

Če se menjalni tečaj med predplačilom in končnim plačilom spremeni za več kot 0,5 % (nič, pet odstotkov), stranki poravnata razliko z naslednjim naročilom ali s plačilom v korist pogodbenice, ki izgubi.

Prenos tveganja in premoženjske rezervacije

Naročeni izdelki ostanejo v lasti prodajalca do celotnega plačila računa na strani kupca. Ob neplačilu si prodajalec pridržuje pravico vzeti nazaj vse izdelke brez posredovanja ali posredovanja sodišča. Vsa tveganja, ki so jim izdelki lahko izpostavljeni, preidejo na kupca s predajo izdelka dostavni službi.

Garancije in odgovornost

Prodajalec izjavlja in jamči, da bodo vsi izdelki, kupljeni pri prodajalcu, i) skladni z veljavnimi specifikacijami in ii) veljavno zakonodajo EU. Prodajalec nadalje jamči, da je pridobil vsa dovoljenja, licence, certifikate in odobritve, potrebne za dobavo izdelkov skladno z veljavno zakonodajo EU.

Kot je navedeno zgoraj, prodajalec jamči le, da so izdelki skladni z veljavno zakonodajo EU, skladnost z drugimi zakonodajami pa je obveznost kupca.

V nobenem primeru prodajalec ne odgovarja za škodo, neposredno ali posledično, ki lahko nastane kateremu koli kupčevemu končnemu kupcu ali kupcu, ki ni povzročena zaradi malomarnosti ali namere prodajalca. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, prodajalec omejuje svojo odgovornost za vso škodo, ki izhaja iz teh pogojev in/ali naročenih izdelkov, na znesek 20.000,00 EUR.

PREGLED IN REKLAMACIJE

Kupec je dolžen izdelke pregledati takoj po prevzemu (to pomeni v treh delovnih dneh). Ob količinskih ali stvarnih (npr. poškodovani izdelki) napakah mora kupec prodajalca pisno obvestiti (s podrobnim in konkretnim opisom ter z dokazilom, npr. s fotografijo itn.), takoj ko izve za napako, najpozneje pa tri delovne dni po prejemu izdelkov. Če se ugotovi, da je napaka resnična, je prodajalec dolžen manjkajoče ali pokvarjene izdelke na lastne stroške nadomestiti v 60 dneh po prejemu obvestila o napaki. Prodajalec v povezavi s tem nima nobene nadaljnje odgovornosti do kupca. Nobenega izdelka ni mogoče vrniti prodajalcu brez predhodnega pisnega soglasja prodajalca.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Med veljavnostjo teh pogojev je kupec pooblaščen za uporabo intelektualne lastnine izključno skladno s temi pogoji. Kupec potrjuje, da vse pravice intelektualne lastnine v povezavi z izdelki ostajajo v lasti prodajalca. Intelektualna lastnina vključuje vsak izum, odkritje, koncept, izraz ali delo, ne glede na to, ali je patentirano ali patentabilno ali ne, vključno z odkritji, s sestavki, z znanjem in izkušnjami, s postopki, tehničnimi informacijami, procesi, z metodami, napravami, s formulami, programsko opremo, vendar ne omejeno nanje, protokoli, tehnike, načrti in risbe, kakršna koli njihova fizična izvedba ter kateri koli patent, avtorske pravice, blagovne znamke, industrijski modeli in uporabni modeli (in aplikacije s tem), poslovna skrivnost ali druge pravice intelektualne lastnine, povezane s tem, vključno z zaupnimi informacijami (kot je opredeljeno spodaj). Kupec se strinja, da ne bo nikoli med poslovnim odnosom ali po koncu poslovnega odnosa s prodajalcem poskušal registrirati nobene blagovne znamke, trgovskega imena, naslovov spletnih strani, URL-jev, avtorskih ali drugih lastninskih pravic ali uveljavljati ali zahtevati kakršnega koli interesa ali prevzema kakršnega koli dejanja, ki bi lahko negativno vplivalo na veljavnost ali izvršljivost katere koli blagovne znamke ali druge intelektualne lastnine. Kupec ne bo distribuiral, razmnoževal, izvajal obratnega inženiringa, dekompiliral, razstavljal ali ustvarjal izpeljanih del pravic intelektualne lastnine, razen in samo do obsega, v katerem je pravica do tega določena skladno z veljavno zakonodajo. Nič v tem dokumentu se ne sme razlagati, izrecno ali implicitno, kot prenos katere koli pravice, licence ali lastninske pravice na kupca, razen tistih, ki so izrecno podeljene v teh pogojih. Prodajalec ni preveril morebitnega obstoja pravic intelektualne lastnine tretjih oseb, ki bi bile lahko kršene zaradi prodaje in/ali dostave izdelkov, in prodajalec ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo v povezavi s tem.

ZAUPNA INFORMACIJA

Vso dokumentacijo, ki jo lahko kupec prejme ali izve za zaupne ali zaščitene informacije, ki pripadajo ali se nanašajo na prodajalca, vključno z informacijami, povezanimi z njegovim poslovanjem, s poslovnimi načrti, posli, z informacijami o cenah, s finančnimi podatki, poslovnimi skrivnostmi in s seznami strank ali z dejavnostmi (»Zaupna informacija«). Glede na to, da se takšne zaupne informacije razkrijejo ali kako drugače dajo na voljo kupcu za namene izvajanja poslovnega odnosa med strankama, se kupec zavezuje, da ne bo nikoli, niti med poslovnim odnosom ali kadar koli po koncu poslovnega odnosa med strankama ali pogodbenega razmerja med njima, neposredno ali posredno razkril ali uporabil katerih koli zaupnih podatkov ali jih razkril tretjim osebam zaradi kakršnega koli razloga na strani kupca brez pisnega dovoljenja prodajalca.

Stranki se strinjata, da bosta zaupne podatke hranili med veljavnostjo teh pogojev inše pet let po koncu poslovnega razmerja, ne glede na razlog. Stranki soglašata, da zaupnih podatkov druga druge ne bosta uporabljali ali dajali na voljo v kakršni koli obliki kateri koli tretji osebi za noben drug namen kot za izvajanje teh pogojev. Vsaka stranka se strinja, da bo sprejela vse razumne ukrepe za zagotovitev, da njeni zaposleni ali zastopniki ne bodo razkrili ali razširjali zaupnih informacij v nasprotju s temi pogoji.

VIŠJA SILA

Za nobeno stranko se ne sme šteti, da ni izpolnila obveznosti ali da ni izpolnila obveznosti, če je bila nezmožnost ali neizpolnitev obveznosti te stranke posledica dogodka ali dogodkov, ki niso pod nadzorom in brez krivde te stranke, vključno z (brez omejitev) vladnimi dejanji, zaradi embarga, požara, poplave, eksplozije, višje sile ali javnega sovražnika, stavke, delovnih sporov, vandalizma, državljanskih nemirov ali nemirov ali nezmožnosti nabave potrebnih surovin, zalog ali opreme.

Ob nastopu dogodkov, kot so navedeni zgoraj, stranka, ki jo je prizadel dogodek višje sile (v nadaljevanju »prizadeta stranka«), obvesti drugo stranko o takem dogodku, takoj ko izve zanj. Izvedba na strani prizadete stranke se odloži in podaljša za čas trajanja dogodka višje sile; če izvedba prizadete stranke zaradi dogodka višje sile zamuja za več kot 30 koledarskih dni, pa lahko druga stranka prekine naročilo s pisnim obvestilom prizadeti stranki 30 koledarskih dni vnaprej.

PRISTOJNO SODIŠČE IN VELJAVNO PRAVO

Vse pravne spore med strankama, ki izhajajo iz teh Pogojev ali so na kakršen koli način povezani z njimi, bosta obe strani reševali sporazumno in z medsebojno dobro voljo, v nasprotnem primeru pa se ti Pogoji urejajo in razlagajo skladno z zakonodajo Slovenije. O pogojih in/ali v povezavi z njegovo kršitvijo, prekinitvijo ali razveljavitvijo se dokončno odloča pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija.

VELJAVNOST

Ti pogoji veljajo od oktobra 2021.

IZOP-K, d.o.o.